پنج شنبه 24 خرداد 1403 ** 24/03/1403

   این کتاب شامل مقررات مربوط به طرح و نصب تأسیسات برقی ساختمانها با هدف تضمین ایمنی افراد استفاده کننده از آنها و نیز سلامت ساختمان، تأسیسات و محتویات بوده که در ده فصل و شش پیوست بشرح زیر می‌باشد:


فصل اول- دامنه کاربرد- هدف- تعریفها
 13-1-1- دامنه کاربرد
 13-1-2- هدف
 13-1-3- تعریفها


فصل دوم- اصول اساسی
13-2-1- حفاظت برای حصول ایمنی
13-2-2- طراحی
13-2-3- انتخاب تجهیزات الکتریکی
13-2-4- نصب و برپایی
13-2-5- آزمونهای اولیه


  فصل سوم- برآورد درخواست نیروی برق(دیماند)
 13-3-0- کلیات
 13-3-1- برآورد توان کل نصب شده
 13-3-2- غیرهمزمانی- تخمین ضریب همزمانی


فصل چهارم- محل تحویل نیروی برق(سرویس مشترک)- نقطه شروع تأسیسات برق
13-4-0- کلیات
13-4-1- تأسیسات انشعاب فشار ضعیف(منشعب از شبکه‌های عمومی)
13-4-2- انشعاب فشار متوسط(اختصاصی)
13-4-3- اتصال زمین
13-4-4- نیروی برق اضطراری
13-4-5- نیروی برق ایمنی


فصل پنجم- تابلوهای توزیع و تقسیم نیرو و وسائل و تجهیزات حفاظت و کنترل
 13-5-1- تابلوها
 13-5-2- تجهیزات و وسائل حفاظت و کنترل


فصل ششم- مدارها(کابل‌کشی- سیم کشی)
13-6-0-کلیات
13-6-1- کابلها
13-6-2- سیم کشی


فصل هفتم- تجهیزات سیم‌کشی(کلید، پریز، شستی، جعبه برداشت، جعبه تقسیم وغیره)
13-7-0- کلیات
13-7-1- کلیدها
13-7-2- پریزها


فصل هشتم- تأسیسات جریان ضعیف
13-8-0- کلیات
13-8-1- سیستم تلفن
13-8-2- سیستمهای: زنگ‌اخبار، احضار، ارتباطی‌صوتی با در ورودی(بازکن)
13-8-3- سیستم اعلام حریق
13-8-4- سیستم پیام‌رسانی( سیستم صوتی)
13-8-5- سیستم آنتن مرکزی تلویزیون، رادیو
13-8-6- سیستمهای جریان ضعیف دیگر


فصل نهم- محیطهای عادی و مخصوص
13-9-0- کلیات
13-9-1- محیطهای با شرایط عادی(محیطهای خشک)
13-9-2- حمامها در منازل، هتلها و نظایر آن
13-9-3- محیطهای نمناک، محیطهای مرطوب
13-9-4- محیطهای گرم
13-9-5- تأمین ایمنی در ساختمانهای بلندمرتبه(برجها)تالارهای اجتماعات، سینماها، تئاترها
13-9-6- محیطهای مخصوص دیگر


فصل دهم- محتوای نقشه‌ها و مدارک
13-10-0- کلیات
13-10-1- محتوای نقشه‌ها
13-10-2- محتوای مدارک


پیوست های مبحث سیزدهم
پیوست1: سیستمهای نیروی برق از دیدگاه ایمنی و مشخصه‌های اجزای سیستم منتخب
پ4-1- مشخصه های اصلی سیستم TN
پ1-5- سطح مقطع هادیهای: حفاظتی، خنثی، اتصال زمین، همبندیها
پ1-6- ترمینال اصلی زمین
پ1-7- مقررات اضافی مربوط به هادیهای: حفاظتی، همبندیها، اتصال زمین
پ1-8- هادی زمین و هادیهای حفاظتی
پ1-9- الکترود زمین
پیوست2: استاندارد شدت روشنایی داخلی
   پیوست3: راهنمای استفاده از ضرایب همزمانی
 پ3-1- پیشگفتار
 پ3-2- کلیات
 پ3-3- حداکثر درخواست(تقاضا، دیماند) تأسیسات برقی
 پ3-4- مدارهای توزیع
 پ3-5- ضرایب همزمانی
 پ3-6- مدارهای نهایی
پیوست4: نشانه‌های ترسیمی برای نقشه‌های تأسیسات و نمودارها با کاربرد در معماری و توپوگرافی
پیوست5: واژه‌نامه فارسی- انگلیسی
پیوست6: مقررات و استانداردهای قابل استناد