سه شنبه 2 مرداد 1403 ** 02/05/1403

نوسازی

                                   

نحوه ارائه خدمت :  حضوری - الکترونیکی

راهنمای استفاده از زیر خدمات : http://esup.yasujct.com/UGP/New/mob.html

سوالات متداول

تبصره 2 ماده 29 نوسازی شهرداری در چه شرایطی تعلق می گیرد؟

تبصره۲-ماده 29 : در پروانه های ساختمانی که از طرف شهرداری ها صادر میشود باید حداکثر مدتیکه برای پایان یافتن ساختمان ضروریست قید گردد وکسانیکه در میدانها و معابر اصلی شهر اقدام به ساختمان میکنند باید ظرف مدت مقرر در پروانه ها ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتیکه تا دو سال بعد از مدتیکه برای اتمام بنا در پروانه قید شده باز هم ناتمام بگذارند عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته و از آن به بعد نیز اگرساختمان همچنان ناتمام باقی بماند برای هر دو سالی که بگذرد عوارض به دو برابر مأخذ دو سال قبل افزایش خواهد یافت تا به۴درصد در سال بالغ گردد. ابنیه ناتمام که از طرف مقامات قضائی توقیف شده باشد مشمول این ماده نخواهد بود.

سوال : در صورتیکه در سال جاری نسبت به پرداخت به موقع عوارضات نوسازی اقدام گردد شمال چند درصد جایزه خوش حسابی می گردد؟

 10%

تأخیر در پرداخت عوارض نوسازی مشمول چند درصد جریمه تأخیر می گردد؟

 10%

نظرات کاربران

نظر خود را بیان کنید

نام و نام خانوادگی

پست الکترونیک :

نظرات